Om os / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Musik- og Teaterforeningen MEMBRANEN. 

§ 1. Hjemsted: 

Musik- og Teaterforeningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune med primær scene på Knaberscenen i Aalestrup. 

§ 2. Formål: 

Musik- og teaterforeningens formål er at styrke interessen for teater, sang, musik og andre kulturelle aktiviteter i Vesthimmerland Kommune, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder og gennem undervisning, at styrke evnen og lysten til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i fælles kulturaktiviteter i Vesthimmerland Kommune, herunder bl.a. opbygning og opførelse af musical- og teaterstykker.

Yde støtte, også økonomisk, til øvrige kulturelle og velgørende formål i Vesthimmerlands Kommune. 

§ 3. Medlemmer:

Alle med interesse for Musik- og Teaterforeningen MEMBRANENs aktiviteter kan optages som medlemmer og kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder undervisning i forbindelse med opbygning og opførelse af musicals og teaterstykker. 

§ 4. Ledelse: 

Musik- og Teaterforeningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling af foreningens medlemmer, og bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer. 

§ 5. Generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden: 

                 1. Valg af dirigent

                 2. Formandens beretning

                 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

                 4. Evt. indkomne forslag

                 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                 6. Valg af revisor og revisor suppleant

                 7. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for en 2 års periode således, at der hvert år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen indkaldes gennem annonce i lokal avis med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. 

§ 7. Kontingent: 

Medlemskontingentets størrelse fastlægges af bestyrelsen. 

§ 8. Regnskabsår:

Regnskabsåret går fra 1/5 til 30/4. 

§ 9. Regnskab og formueforhold: 

Musik- og Teaterforeningen MEMBRANEN er kontoførende i et pengeinstitut. Nævnte konto udviser formuen.

Bestyrelsens medlemmer har ingen andel i Musik- og teaterforeningens formue og hæfter ikke for evt. gæld.

Musik- og Teaterforeningen MEMBRANEN tegnes af formand og/eller næstformand og/eller kasserer. Dette gælder også i forhold til kommunen. 

§ 10. Vedtægtsændring: 

Ændring i nærværende vedtægter kan kun finde sted gennem vedtagelse på en generalforsamling. Punktet skal være opført særskilt på dagsordenen. 

§ 11. Opløsning: 

Opløsning af Musik- og Teaterforeningen MEMBRANEN kan kun finde sted, når det besluttes på en generalforsamling med mindst ¾ flertal. Punktet skal være opført særskilt på dagsordenen. I tilfælde af opløsning overgår evt. formue og aktiviteter til kulturelle formål i Vesthimmerland Kommune. 

Vedtægterne vedtaget på generalforsamling d. 22. maj 2001.